POIR.02.01.00-00-0244/16 pn. „Stworzenie centrum badawczo- rozwojowego technologii druku addytywnego oraz wzornictwa przemysłowego”

POIR.02.01.00-00-0244/16 pn. „Stworzenie centrum badawczo- rozwojowego technologii druku addytywnego oraz wzornictwa przemysłowego”

Technology Applied Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na
realizację projektu nr POIR.02.01.00-00-0244/16 pn. „Stworzenie centrum badawczo-
rozwojowego technologii druku addytywnego oraz wzornictwa przemysłowego” ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014 – 2020.
Celem ogólnym realizacji projektu jest stworzenie centrum badawczo-rozwojowego w
zakresie prototypowania i prac rozwojowych w zakresie tworzenia wzorów użytkowych w
oparciu o techniki druku addytywnego. W ramach centrum prowadzone będą również
badania przemysłowe dotyczące optymalizacji i rozwoju technologii druku 3D, zastosowania
nowych sposobów produkcji, materiałów oraz procedur.
W ramach projektu zostanie nabyta infrastruktura laboratoryjna – 11 szt. środków trwałych
oraz 4 szt. wartości niematerialnych i prawnych – licencji na oprogramowanie. Zostaną
również nabyte usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu (od jednostek naukowo-
badawczych).
W ramach projektu przewidziano realizację 4 głównych projektów badawczo-rozwojowych w
trakcie realizacji projektu i kolejnych 6 w okresie realizacji projektu.
Rezultatem projektu będzie również nawiązana w sposób formalny współpraca z uczelniami,
podmiotami gospodarczymi z sektora MŚP oraz organizacjami pozarządowymi, których
statutowym celem jest m.in. wspieranie rozwoju wzornictwa w Polsce

Wartość projektu: 3 253 515,44 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 791 594,15 PLN.